Geo data profesionálně
 
Geodézie
Geografické IS
Letecké snímkování
Pasporty

Nabídka práce - hledáme geodeta - měřiče 

Náplň práce: geodetické práce v terénu, vytyčování staveb, mapování, zpracování dat.

Požadavky:

Nabízíme:

Nástup dle dohody.

Kontakt.:  info@dataprocon.cz, tel. +420 604 233 330


O firmě

Firma vznikla v roce 1990 jako jedna z prvních privátních geodetických firem. V roce 1996 se transformovala na společnost s ručením omezeným. Základ zaměstnanců vzešel z geodetů Jihomoravských vodovodů a kanalizací, kteří jsou doplňováni absolventy geodetických škol. 

Jádrem naší činnosti jsou komplexní geodetické práce s důrazem na poskytnutí co nejkomplexnějších informací o území. Developerům jsme připraveni poskytnout úplné mapové podklady k území – od mapy katastru nemovitostí (či zjednodušených evidencí) s identifikací vlastníků, přes zákresy inženýrských sítí dle vyjádření správců, územní plány, letecké snímky až po vlastní zaměření lokality pro projekt.

Provádíme veškeré práce v katastru nemovitostí a v inženýrské geodézii - od geometrických plánů a vytyčování hranic až po jednoduché či komplexní pozemkové úpravy, od vytyčovaní rodinných domů až po výkon funkce hlavního geodeta na stavbách s miliardovými rozpočty.

Obcím a firmám nabízíme mapový informační systém spojující veškeré dostupné mapové podklady, např. účelovou mapu s údaji o parcelách a vlastnících z katastru, letecké snímky, mapy zjednodušených evidencí apod. s popisnými informacemi k vlastním prvkům. Vytváříme tak různé pasporty např. inženýrských sítí, komunikací či objektů.

Pro sběr dat využíváme vlastní bezpilotní prostředky s různým typem kamer – ať už klasických RGB, pro tvorbu polohopisných ortofotomap, tak i speciální multispektrální např. pro zemědělské analýzy či termokamery pro zjišťování tepelných ztrát objektů, účinnosti fotovoltaických panelů apod.

Také se specializujeme na tvorbu 3D modelů terénů, staveb či celých obcí a měst z pozemních či leteckých bodových mračen. 

V roce 2010 jsme se po dlouhých úvahách rozhodli pro změnu obchodního jména společnosti. Vedlo nás k tomu především pozvolná změna zaměření firmy, respektive její neustálé rozšiřování. Naší hlavní náplní práce jsou stále komplexní geodetické práce, nicméně stále více se do popředí prosazují i další aktivity - geografické informační systémy a  to včetně komplexní datové podpory, tvorby všech možných typů pasportů apod a dálkový průzkum pomocí bezpilotních letounů s jejich následnou analýzou. V našich činnostech se tak stále více stávájí DATA nejskloňovanějším slovem.

Další pohnutkou je větší integrace do skupiny AQUA PROCON, resp. sladění nejen obchodního jména ale i celé marketingové komunikace s mateřskou společností.

Dále jsme partnerem společnosti T-MAPY spol s r.o. v oblasti geografických informačních systémů (GIS) pro obce GIS4U. Více informací v sekci "Geografické IS".


Reference

Čistá řeka Bečva II-A

Dokončili jsme naši nejrozsáhlejší stavbu inženýrských sítí v historii firmy - výstavbu kanalizací v souhrnné délce 71,7km. Prováděli jsme veškeré vytyčovací práce, zpracování geodetického zaměření skutečného provedení i vypracování geometrických plánů pro zřízení věcných břemen.


Starý ZETOR - pasport vodovodů a kanalizací

Prováděli jsme mapování stávajících rozvodů vodovodů a kanalizací v areálu Zetoru vč. kontroly průmyslovou kamerou, detailního zaměření všech objektů a zpracování dat do podoby webového geografického informačního systému.


D2

Uspěšně jsme dokončili stavbu "Rekonstrukce D2 v km 28,4 - 42,7". Jednalo se o nejdelší souvisle opravovaný úsek dálnice v celé historii ČR, navíc realizace probíhala v rekordně krátkém čase. Předmětem našich prací bylo vybudovaní vytyčovací sítě stavby, veškeré vytyčovací práce včetně vytyčení lankodráhy, 3D kontrola frézy, měření konstrukčních vrstev v kontrolních bodech, výpočty kubatur, zaměření skutečného provedení stavby a vytvoření digitálního modelu dálnice.


Speciální IG - ražba kanalizační stoky v ul. Rašínova (Brno)

Od prosince 2008 do března 2009 jsme razili budoucí kanalizační stoku na ul. Rašínova z ul. Joštova do ul. Solniční v prostoru Moravského náměstí v Brně.


Inženýrská geodézie: Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z VOV

Od července 2008 realizujeme stavbu "Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z VOV – 3.etapa". Jedná se o výstavbu další části trasy vodovodu o profilu DN 600 a délky cca 4,5 km z Bosonoh do Nebovid z vodní nádrže Vír u Bystřice n. Pernštějnem . Stavba zahrnuje protlaky pod dálnicí D1, pod komunikacemi III. třídy a pod železniřní tratí. Předmětem geodetických prací je např. vytyčení bodů stavby, výpočty kubatur zeminy, kontrolní zaměření, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrické plány... Stavba zahrnuje také vybudování nového dvoukomorového vodojemu o obsahu 4100 kubických metrů, kde bude výška hladiny cca 6,5 m.


Katastr - Medlánky, geometrický plán

V květnu až září 2009 jsme zpracovávali geometrický plán na oddělení pozemku v katastrálním území Medlánky. Naším úkolem bylo přepracování staršího, pro současné potřeby katastru už nevyhovujícího plánu a jeho doplnění o nově vzniklé stavby v sousedství. Výsledkem je vznik podkladu, na základě kterého bude celé území aktualizováno na současnou podobu v katastrální mapě.


Mapování - Jedovnicko

V období 8 - 12/2009 jsme realizovali dodávku mapových podkladů pro projekt rekonstrukce kanalizace v obcích Jedovnice, Rudice, Kotvrdovice a Krasová. Předmětem geodetických prací bylo zaměření výškopisu a polohopisu, zaměření pasportu kanalizace, zákres inženýrských sítí a zákres mapy katastru nemovitostí.


Speciální IG: 3D model lomu

Naše společnost dokončila pilotní projekt na digitalizaci důlních map povrchových lomů. Tvorba digitálního modelu terénu probíhala v programu Bentley InRoads Site; vznikl digitální model terénu, dále byl vygenerován vrstevnicový plán, řez lomem a barevná hypsometrie výškopisu lomu. Pro prezentační účely jsme vytvořili i toto krátké video:

 


Mapování - Automotodrom Brno

Naše společnost je dlouholetým partnerem této společnosti, jejíž význam bezesporu přesahuje hranice ČR. Vzhledem k velkým změnám v uplynulé době bylo rozhodnuto o celkové aktualizaci oficiální mapy okruhu. Vše podle přísných standardů FIA.


Inženýrská geodézie - UKB Brno

Stavba Univerzitní kampus Brno - červená etapa, probíhala v době od 1/2006 do 12/2007. I zde jsme dotávali kompletní geodetické práce na stavbě, tj. od vytyčení, kontrolní měření, výpočty kubatur zeminy, dokumentaci skutečného provedení až po geometrické plány. Tato velmi náročná akce, která vyžadovala každodenní přítomnost geodeta, nakonec stála 6224 hodin terénních prací.


© 2022 DATA PROCON | Webdesign by Kobra Design 2016, Created by HD Production 2016